Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 12996
Dabar naršo: 67
Naujienos
2017-05-03
2017 m. balandžio 27 d. Generalinis advokatas pateikė išvadą byloje LitSpecMet, C-567/15

2017 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinis advokatas pateikė išvadą byloje LitSpecMet, C-567/15, kurioje į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi Vilniaus apygardos teismas. Šioje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pateikusi rašytines pastabas.

Pagrindinėje byloje nagrinėjamas ginčas dėl UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“, 100 proc. priklausančios AB „Lietuvos geležinkeliai“, organizuoto supaprastinto atviro konkurso juodųjų metalų ruošiniams pirkti teisėtumo. UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ konkursą vykdė ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, todėl konkurso dalyvė UAB „LitSpecMet“ pareikalavo nutraukti pirkimo procedūrą ir paskelbti naują konkursą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Šis reikalavimas grindžiamas tuo, kad UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ yra perkančioji organizacija („įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė“).

Vilniaus apygardos teismo prašyme priimti prejudicinį sprendimą keliami klausimai dėl 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalies nuostatos išaiškinimo. Konkrečiai keliamas klausimas, ar UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ yra laikytina perkančioji organizacija dėl to, kad: 100 proc. priklauso AB „Lietuvos geležinkeliai“ (kuri yra perkančioji organizacija); bendrovės teikiamos paslaugos steigėjai yra skirtos steigėjos keleivių ir krovinių pervežimo veiklai užtikrinti; teikia riedmenų remonto paslaugas savo steigėjai vidaus sandorių pagrindu ir šių paslaugų vertė sudaro 90 proc. visos bendrovės veiklos.

Generalinis advokatas savo išvadoje Teisingumo Teismui siūlo į Vilniaus apygardos teismo pateiktus klausimus atsakyti taip:

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 2 straipsnio 1 dalies a punktą ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalies antrą pastraipą reikia aiškinti taip:

a) bendrovė, kurios materialinė ir funkcinė sąsaja su perkančiąja organizacija pateisina in house išimties taikymą jų vidaus sandoriams, turi taikyti šias direktyvas, kai sudaro su trečiaisiais asmenimis sutartis dėl darbų, prekių arba paslaugų, kad įvykdytų perkančiosios organizacijos jai pavestą užduotį, ir

b) bet kuriuo atveju ši bendrovė turi būti kvalifikuojama kaip viešosios teisės reglamentuojama įstaiga, kai, turėdama juridinio asmens statusą ir kontroliuojama perkančiosios organizacijos, pagrindinę savo veiklos dalį be galimų konkurentų spaudimo ir ne rinkos sąlygomis vykdo tiekdama geležinkelių riedmenis šiai kitai perkančiajai organizacijai, kad ši galėtų teikti jai paskirtas keleivių ir krovinių vežimo paslaugas.

Primename, kad generalinio advokato išvada yra svarbi vieno iš Teisingumo Teismo narių nuomonė, tačiau Teisingumo Teismo, kuris turi priimti sprendimą šioje byloje, nesaisto. Generalinio advokato pareiga – viešame posėdyje (arba raštu) visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti motyvuotą išvadą dėl tam tikrų pateiktų bylų, stengiantis Teisingumo Teismui padėti atlikti savo uždavinį.

Nuoroda į generalinio advokato išvadą internete:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190170&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=504828

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija