Pradžia
Administracinė informacija
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 3999
Dabar naršo: 43
ETD nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos teisės įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme (toliau – Europos Sąjungos teismai).

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Seimo Statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro įsakymais, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatais (toliau – Nuostatai) ir kitais teisės aktais.

3. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Vilniaus g. 23-7A, LT-01402 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Departamento savininkė yra valstybė. Savininko teises (išskyrus sprendimų dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) ir pareigas įgyvendina Teisingumo ministerija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą, priima sprendimus dėl Departamento buveinės pakeitimo ir sprendžia kitus įstatymuose bei kituose teisės aktuose jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Departamentas turi interneto svetainę (www.etd.lt), kurioje skelbiami planavimo dokumentai, vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Departamento nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 II SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

8. Departamento veiklos tikslai:

8.1. koordinuoti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą;

8.2. pagal kompetenciją užtikrinti, kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai ir galiojantys teisės aktai atitiktų Europos Sąjungos teisę, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Europos žmogaus teisių teismo sprendimus;

8.3. informuoti Europos Sąjungos institucijas apie Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;

8.4. koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Komisijos pateiktais paklausimais ar pradėtomis procedūromis prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų neįvykdymo;

8.5. koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamomis bylomis;

8.6. atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ir ginti juos Europos Komisijai pradėjus procedūrą prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų neįvykdymo, taip pat Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamose bylose.

9. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

9.1. Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje registruoja priimtus ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtus Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat iš Lietuvos nuolatinės atstovybės gautus Europos Sąjungos teisės aktus, kurių skelbti pagal Europos Sąjungos teisę neprivaloma, ir šiuos teisės aktus paskirsto Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją, organizuoja problemų, susijusių su nesutarimais dėl atsakomybės už Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą, sprendimą;

9.2. koordinuoja ir prižiūri Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų pagal kompetenciją parengtų Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planų vykdymą.

10. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. teikia išvadas, ar įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai atitinka Europos Sąjungos teisę;

10.2. suinteresuotų institucijų ir įstaigų prašymu teikia išvadas dėl tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų ir susitarimų, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę teisę, ar jų projektų nuostatų atitikties Europos Sąjungos teisei;

10.3. valstybės institucijų ir įstaigų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų vadovų priimamų norminių teisės aktų ar Lietuvos banko valdybos nutarimų, skirtų Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti, projektų atitikties Europos Sąjungos teisei;

10.4. pagal kompetenciją savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į privačių asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų raštus ir pasiūlymus Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ar praktinio taikymo klausimais teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

10.5. teisės aktų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikia pagalbą rengiant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos teise;

10.6. analizuoja Europos Sąjungos teisę, jos taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose praktiką ir informuoja valstybės institucijas ir įstaigas apie Europos Sąjungos teismų priimtus sprendimus, taip pat galiojančius teisės aktus, neatitinkančius Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, pagal kompetenciją teikia šioms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teismų priimtų sprendimų vykdymo;

10.7. teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos Seimo komitetams, komisijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise klausimais;

10.8. pagal kompetenciją teikia išvadas, ar teisės aktų projektai atitinka geresnio reglamentavimo principus.

11. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

11.1. remdamasis valstybės institucijų ir įstaigų elektroninio notifikavimo duomenų bazėje suvesta informacija, teisės aktų nustatyta tvarka notifikuoja Europos Komisijai apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;

11.2. remdamasis valstybės institucijų ir įstaigų pateikta informacija, prireikus teikia Europos Komisijai ir (ar) kitoms Europos Sąjungos institucijoms papildomą informaciją apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą ir (arba) informaciją apie kitų Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą.

12. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

12.1. gautus Europos Sąjungos institucijų paklausimus, pateiktus prieš pradedant procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ar įgyvendinimu, pateikia už atitinkamo Europos Sąjungos teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai, pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir reikalingą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rengiant atsakymus į šiuos paklausimus;

12.2. gautą Europos Komisijos oficialų pranešimą ar pagrįstą nuomonę dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo pateikia už atitinkamo Europos Sąjungos teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai, organizuoja problemų, susijusių su nesutarimais dėl atsakingos institucijos, sprendimą;

12.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų atsakymų į Nuostatų 12.1 papunktyje nurodytus Europos Sąjungos institucijų paklausimus, Europos Komisijos oficialius pranešimus ar pagrįstas nuomones dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties Europos Sąjungos teisei ar Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo, o prireikus – kartu su atsakinga valstybės institucija ar įstaiga rengia Lietuvos Respublikos poziciją dėl pagrįstos nuomonės dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo ir atsakymą Europos Komisijai.

13. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

13.1. registruoja ir suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms persiunčia iš Europos Sąjungos teismų gautus procesinius dokumentus ar skelbiamą informaciją apie šiuose teismuose nagrinėjamas bylas;

13.2. teisės aktų nustatyta tvarka kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamų bylų;

13.3. kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Lietuvos Respublikai bylose Europos Sąjungos teismuose;

13.4. teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos teismams dėl Europos Sąjungos teisės taikymo, taip pat dėl prašymų Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pateikti prejudicinį sprendimą.

14. Departamentas, siekdamas Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklos tikslų, taip pat atlieka šias funkcijas:

14.1. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitais Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

14.2. Lietuvos Respublikos Seimo statuto, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų teisinių pagrindų, taip pat jų atitikties subsidiarumo ir proporcingumo principams;

14.3. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos teisės specialistus, kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis dalyvauja organizuojant teisėjų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

14.4. rengia ir leidžia Europos Sąjungos teisės aktų rinkinius ir jų komentarus, organizuoja mokslines konferencijas Europos Sąjungos teisės teorijos ir praktikos klausimais, dalyvauja visuomenės švietimo Europos Sąjungos teisės klausimais veikloje;

14.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

 III SKYRIUS

DEPARTAMENTO TEISĖS

15. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

15.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

15.2. rengti ir teikti pasiūlymus teisingumo ministrui dėl teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ar Lietuvos Respublikos interesų atstovavimo Europos Sąjungos teismuose tvarką, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

15.3. sudaryti darbo grupes iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovų, specialistų (suderinęs su šių institucijų ir įstaigų vadovais), kitų suinteresuotų asmenų, kurios padėtų Departamentui siekti šiuose Nuostatuose nurodytų veiklos tikslų;

15.4. kviesti ekspertus (konsultantus) Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ir taikymo, taip pat kitiems Departamento kompetencijos klausimams spręsti;

15.5. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ir taikymo klausimais;

15.6. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitomis organizacijomis, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialais dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo arba dėl Europos Sąjungos ar kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymo;

15.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

15.8. naudotis kitomis teisėmis, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

 IV SKYRIUS

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

16. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis teisingumo ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu. Departamento metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas Departamento interneto svetainėje.

17. Departamentą sudaro skyriai. Departamento administracijos struktūrą tvirtina teisingumo ministras.

18. Departamentas, jo administracijos padaliniai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, savo veiklą organizuoja pagal Nuostatus ir Departamento generalinio direktoriaus tvirtinamas Departamento vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus.

19. Departamentui vadovauja generalinis direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų teisingumo ministras.

20. Departamento generalinis direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.

21. Departamento generalinis direktorius turi pavaduotoją (pavaduotojus), kuris (kurie) priimamas (priimami) į pareigas ir atleidžiamas (atleidžiami) iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Pavaduotojas (pavaduotojai) yra tiesiogiai pavaldus (pavaldūs) ir atskaitingas (atskaitingi) Departamento generaliniam direktoriui.

22. Kai nėra Departamento generalinio direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka generalinio direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba teisingumo ministro įsakymu paskirtas kitas Departamento valstybės tarnautojas.

23. Departamento generalinis direktorius:

23.1. sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už Departamentui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

23.2. atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose, atstovauja arba teisės aktų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus atstovauti Lietuvos Respublikai bylose Europos Sąjungos teismuose;

23.3. dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiuose;

23.4. pagal kompetenciją užtikrina, kad Departamente būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

23.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

23.6. kasmet teikia teisingumo ministrui Departamento metinę veiklos ataskaitą, teisingumo ministrui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei – veiklos atstovaujant Lietuvos Respublikos pozicijoms ataskaitą ir Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ataskaitą; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Departamento veiklą;

23.7. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Departamento vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

23.8. priima į pareigas ar atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, suteikia atostogas, siunčia juos į komandiruotes, vykdo kitus darbdavio įgaliojimus personalo valdymo srityje;

23.9. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

24. Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai):

24.1. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

24.2. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis koordinuoja Departamento administracijos padalinių veiklą;

24.3. atlieka kitas jam (jiems) Departamento generalinio direktoriaus pavestas funkcijas.

 V SKYRIUS

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

25. Departamento valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

26. Departamento vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

27. Departamento finansų kontrolė atliekama Departamento generalinio direktoriaus tvirtinamų Departamento finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

28. Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Departamentas reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 « Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2015-12-22 12:56:08