Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 105
Dabar naršo: 99
Naujienos
2017-06-19
Generalinis advokatas pateikė išvadą sujungtose bylose C-688/15 ir C-109/16

2017 m. birželio 15 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) generalinis advokatas pateikė išvadą sujungtose bylose C-688/15, A. Anisimovienė, ir C-109/16, Indėlių ir investicijų draudimas, kuriose su prašymu priimti prejudicinį sprendimą kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT).

Byloje C‑688/15 iš esmės teiraujamasi dėl dviejų klausimų: 1) ar indėliu gali būti laikomos tokios asmenų lėšos, kurios buvo sumokėtos už banko „SNORAS“ akcijas ir kurios buvo klientų pervestos arba nurašytos į banko „FINASTA“ sąskaitą; 2) ar bankas „SNORAS“ gali būti laikomas investicines paslaugas teikusia investicine įmone. Nuo Teisingumo Teismo atsakymo į šiuos klausimus priklauso, ar bankui „SNORAS“ perduotos ir su investicine veikla susijusios asmenų lėšos patektų į indėlių draudimo sistemą ir jas praradusiems asmenims būtų mokamos kompensacijos iš Indėlių ir investicijų draudimo fondo.

Byloje C-109/16 iš esmės keliamas klausimas, ar lėšos, kurios asmens sutikimu iš jo asmeninės sąskaitos buvo nurašytos ir pervestos į banko „Snoras“ vardu atidarytą sąskaitą, skirtą būsimai banko „Snoras“ obligacijų emisijai apmokėti, šiai emisijai taip ir neįsigaliojus, turėtų būti laikomos draudimo objektu pagal indėlių draudimo ar investuotojų kompensavimo sistemą. Byloje taip pat keliamas klausimas, ar Indėlių garantijų sistemų direktyva (toliau – Direktyva 94/19/EB) ir Investuotojų kompensavimo sistemų direktyva (toliau – Direktyva 97/9/EB) yra tinkamai perkeltos į nacionalinę teisę. Teisingumo Teismo atsakymai į šiuos klausimus lems, ar dėl bankui „SNORAS“ perduotų lėšų, kuriomis siekta įsigyti šio banko obligacijų, reikia mokėti kompensacijas iš Indėlių ir investicijų draudimo fondo.

Iš esmės prašymuose priimti prejudicinį sprendimą keliamas klausimas dėl to, kaip turėtų būti kvalifikuojamos sumos – jeigu joms taikomos Direktyvos 94/19/EB ir 97/9/EB – kurias tam tikri klientai sumokėjo finansų įstaigai (bankui „Snoras“), siekdami įsigyti šio banko akcijų (byla C‑688/15) arba jo išleidžiamų obligacijų (byla C‑109/16).

Generalinis advokatas savo išvadoje Teisingumo Teismui siūlo į LAT pateiktus klausimus atsakyti taip:

 1. Direktyvos 94/19/EB 1 straipsnio 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad sąvoka „indėlis“ neapima:

  – lėšų, kurios iš asmeninės banko sąskaitos jos turėtojo sutikimu buvo pervestos į kitą kredito įstaigos vardu atidarytą sąskaitą tam, kad būtų apmokėta būsima šios įstaigos obligacijų emisija,

  – lėšų, kurios tokiomis pačiomis sąlygomis pervestos, kad būtų nupirkta viešai platinamų banko akcijų.

 2. Direktyva 94/19/EB netrukdo, kad pagal valstybės narės teisės aktus šios lėšos būtų saugomos kaip garantuojami indėliai, jeigu tai nesusilpnina šioje direktyvoje įtvirtintos apsaugos sistemos veiksmingumo.

 3. Direktyvos 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų 2 straipsnio 2 dalis taikoma tuo atveju, kai investicinė įmonė nepajėgi grąžinti lėšų, kurias ji skolinga savo klientams.

 4. Direktyvos 94/19/EB 1 straipsnio 1 punktas ir Direktyvos 97/9/EB 2 straipsnio 2 dalis yra pakankamai aiškūs, tikslūs ir besąlygiški, kad privatūs asmenys jais galėtų tiesiogiai remtis teismuose prieš įstaigas, kurioms, kad ir kokia būtų jų teisinė forma, buvo pavesta teikti viešąsias paslaugas ir kurios dėl to turi nepaprastai didelius įgaliojimus, palyginti su santykiams tarp privačių asmenų taikomomis taisyklėmis, o tai turi nustatyti nacionalinis teismas.

  Primename, kad generalinio advokato išvada yra svarbi vieno iš Teisingumo Teismo narių nuomonė, tačiau Teisingumo Teismo, kuris turi priimti sprendimą šioje byloje, nesaisto. Generalinio advokato pareiga – viešame posėdyje (arba raštu) visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti motyvuotą išvadą dėl tam tikrų pateiktų bylų, stengiantis Teisingumo Teismui padėti atlikti savo uždavinį.

  Nuoroda į generalinio advokato išvadą internete:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191815&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=233861

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija