Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2006 m. gruodžio 8 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-205/06

Europos teisės departamentas: „Komisijos keliamas Austrijos sutarčių nesuderinamumas su EB sutarties nuostatomis dėl laisvo kapitalo judėjimo yra hipotetinis“

2006 m. gruodžio 8 d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas byloje C-205/06, kurioje Europos Teisingumo Teismui remdamasi Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) 226 straipsniu 2006 m. rugpjūčio 25 dieną Europos Bendrijų Komisija (toliau – Komisija) padavė ieškinį prieš Austrijos Respubliką, prašydama pripažinti, kad nesiimdama tinkamų priemonių, skirtų su pervedimo nuostatomis susijusiems nesuderinamumams dvišalėse investicijų sutartyse su Korėja, Žaliuoju Kyšuliu, Kinija, Malaizija, Rusijos Federacija ir Turkija, pašalinti, Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal EB sutarties 307 straipsnio 2 dalį.

Austrijos Respublika iki įstojimo į Europos Sąjungą dienos sudarė dvišales investicijų sutartis su Korėja, Žaliuoju Kyšuliu, Kinija, Malaizija, Rusijos Federacija ir Turkija, kuriose numatytas laisvas kapitalo judėjimas investicijų srityje. Komisijos teigimu šių sutarčių nuostatos neleistų Austrijos Respublikai taikyti kapitalo judėjimo ir mokėjimų apribojimų, kuriuos Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba) gali nustatyti pagal EB sutarties 57 straipsnio 2 dalį, 59 straipsnį ir 60 straipsnio 1 dalį, todėl Austrijos Respublika privalėjo pašalinti nesuderinamumus remiantis EB sutarties 307 straipsnio 2 pastraipa.

Europos teisės departamentą šioje byloje pateikti rašytines pastabas įgaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 rugpjūčio 24 d. rezoliucija Nr. 37, kurios priėmimą iniciavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Lietuvos Respublika palaikydama Austrijos Respubliką prašo Europos Teisingumo Teismą atmesti Komisijos ieškinį kaip nepagrįstą.

Lietuvos Respublika mano, kad Komisijos keliamas Austrijos sutarčių nesuderinamumas su EB sutarties nuostatomis dėl laisvo kapitalo judėjimo yra hipotetinis. Iki šio momento nei vienos iš valstybių, su kuria Austrija turi sudariusi dvišales investicijų sutartis, atžvilgiu Bendrija nėra ėmusis laisvą kapitalo judėjimą apribojančių priemonių.

Vis dėlto, jeigu Teisingumo Teismas pripažintų, kad ir dėl hipotetinio, potencialaus valstybės narės anksčiau sudarytų tarptautinių susitarimų „nesuderinamumo“ su EB sutarties nuostatomis, valstybei narei galėtų kilti pareiga pašalinti šiuos potencialius nesuderinamumus, tokiu atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikosi nuomonės, kad toks reikalavimas šiuo konkrečiu atveju yra neproporcingas. Valstybės narės sudarydamos dvišales investicines sutartis su trečiosiomis šalimis veikia savo kompetencijos ribose ir prisideda prie EB sutarties 56 straipsnio tikslų, t.y. laisvo kapitalo judėjimo skatinimo ir visų mokėjimų apribojimų panaikinimo investicijų srityje. Šių sutarčių nutraukimas dėl formalios hipotetinės priežasties – esą taip būtų užtikrintas Bendrijos priemonių apribojant laisvo kapitalo judėjimą veiksmingumas, jei tokių priemonių būtų kada nors imamasi susijusių trečiųjų valstybių atžvilgiu – iš esmės reikštų laisvo kapitalo judėjimo reglamentavimo su šiomis trečiosiomis šalimis panaikinimą ir EB sutarties 56 straipsnio nuostatų tam tikrų trečiųjų šalių atžvilgiu įgyvendinimo nutraukimą.

Pažymėtina, kad tuo atveju, jei Taryba priimtų sprendimą apriboti laisvą kapitalo judėjimą pagal EB sutarties 57 straipsnio 2 dalį, 59 straipsnį arba 60 straipsnio 2 dalį, susijusį būtent su valstybėmis, su kuriomis Austrija turi sudariusi dvišalius susitarimus dėl investicijų apsaugos, Austrija remdamasi tarptautine teise (pvz., Vienos konvencija dėl sutarčių teisės, Jungtinių Tautų Chartijos nuostatomis ar tarptautinės teisės principais) galėtų suspenduoti tokių dvišalių susitarimų taikymą. Remiantis nurodytais argumentas darytina išvada, kad Komisija neįrodė Austrijos Respublikos sudarytų dvišalių investicinių sutarčių nesuderinamumo su EB sutarties nuostatomis, todėl Komisijos ieškinys turėtų būti atmestas.

Apie tolesnę bylos C-205/06 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:13:22
Apie departamentą
Istorija