Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie rašytines pastabas byloje C-341/05
2006 m. vasario 2 d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-341/05 Laval un Partneri Ltd prieš Švedijos statybos sektoriaus profesinę sąjungą ir Elektrikų profesinę sąjungą.

Ši byla sprendžiama Švedijos teismo prašymu priimti prejudicinį sprendimą išaiškinant, ar Europos Bendrijų steigimo sutarties nuostatų dėl laisvo paslaugų teikimo ir diskriminacijos dėl pilietybės draudimo ir 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje nuostatų nepažeidžia Švedijos teisės aktai, leidžiantys profesinėms sąjungoms rengti blokados formos streiką, siekiant priversti laikinai Švedijoje veiklą vykdantį užsienio paslaugų teikėją pasirašyti kolektyvinę sutartį, ir pagal kuriuos draudimas rengti streiką, siekiant pažeisti jau sudarytą kolektyvinę sutartį, netaikomas streikui prieš užsienio paslaugų teikėją.

Pateikdamas Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas Europos teisės departamentas rėmėsi tokiais pagrindiniais argumentais: 

1)      Vienas iš Direktyvos 96/71/EB tikslų yra darbuotojų apsauga, o jos 3 straipsnio 1 dalis garantuoja tam tikrų priimančiojoje valstybėje nustatytų darbo sąlygų taikymą joje paslaugas teikiantiems kitos valstybės narės įmonės darbuotojams. Pažymėtina, kad papildomas darbo sąlygas, kurios nėra nurodytos direktyvoje 96/71/EB, galima nustatyti tik remiantis viešuoju interesu. Tačiau Švedijos profesinės sąjungos, kurioms yra deleguota pareiga įgyvendinti direktyvos 96/71/EB nuostatas, pažeisdamos šią sąlygą, reikalavo pasirašyti tokias kolektyvines darbo sutartis, kuriose nurodytos darbo sąlygos negali būti pateisinamos viešuoju interesu ir nėra proporcingas apribojimas paslaugų judėjimo laisvės atžvilgiu. 

2)      Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis numato, kad tam tikros darbo sąlygos yra taikomos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojams, jeigu jos toje valstybėje narėje yra visuotinai privalomos. Kadangi Švedijos teisėje privalomo reikalavimo pasirašyti kolektyvinę darbo sutartį su Švedijos profesinėmis sąjungomis, todėl toks profesinių sąjungų reikalavimas yra neteisėtas, o profesinių sąjungų organizuota blokada pažeidžia paslaugų teikėjų teises. Pažeidus visuotinio taikymo reikalavimą kartu yra pažeidžiamas ir vienodų sąlygų taikymo principas, kadangi užsienio paslaugų teikėjui taikomos sąlygos, kurios nėra taikomos Švedijos įmonėms. 

3)      Įgyvendinant direktyvos 96/71/EB nuostatas buvo pažeistas teisinio tikrumo principas, pagal kurį reikalaujama iš anksto informuoti apie sąlygas, kurių privaloma laikytis. Atsižvelgiant į tai, kad nėra visuotinai taikomų viešuoju interesu grindžiamų darbo sąlygų, iš anksto nuspėti, kokių sąlygų laikytis gali pareikalauti Švedijos profsąjungos, yra neįmanoma. 

4)      Galimybė reikalauti taikyti bet kurias darbo sąlygas laikinai paslaugas Švedijoje teikiančio užsienio darbdavio ir jo komandiruotų darbuotojų atveju pažeidžia 1980 m. birželio 19 d. Romos konvencijoje nustatytas taisykles dėl taikytinos teisės, įskaitant šalių autonomijos principą.  

5)      Švedijos reguliavimas ir praktika pažeidžia Europos Bendrijos steigimo sutarties 12 ir 49 straipsnius, nes diskriminuoja užsienio paslaugų teikėjus ir apriboja jų patekimą rinką, reikalaudama taikyti sąlygas, kurios nėra privalomos Švedijos įmonėms.

6)      Galiausiai, Švedijos profesinių sąjungų kolektyvinių veiksmų vykdymas yra nesuderinamas su Europos žmogaus teisių konvencijos 11 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12 straipsniu. 

Remdamasis pateiktais argumentais Europos teisės departamentas nurodė, kad Lietuvos Respublika laikosi nuomonės, kad EB sutarties nuostatos dėl laisvo paslaugų teikimo ir diskriminacijos dėl pilietybės draudimo ir direktyva 96/71/EB turi būti aiškinami kaip draudžiantys nacionalinės teisės aktus ir praktiką, leidžiančius profsąjungoms rengti blokados formos streiką, siekiant priversti laikinai veiklą vykdantį užsienio paslaugų teikėją pasirašyti kolektyvinę sutartį, ir pagal kuriuos draudimas rengti streiką, siekiant pažeisti jau sudarytą kolektyvinę sutartį, netaikomas streikui prieš užsienio paslaugų teikėją.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:49:49
Apie departamentą
Istorija