Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1175
Dabar naršo: 59
Dėl LR teisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti ES reglamentų reikalavimus perkeliančių LR teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarkos patvirtinimo

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ PERŽIŪROS, SIEKIANT PANAIKINTI EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTŲ REIKALAVIMUS PERKELIANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS IR UŽTIKRINTI REGLAMENTŲ TIESIOGINĮ TAIKYMĄ, TVARKOS PATVIRTINIMO

2003 m. rugsėjo 18 d. Nr. 1180

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos Respublikosteisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarką (toliau vadinama – Tvarka).

2. Nustatyti, kad pagal šiuo nutarimu patvirtintą Tvarką Lietuvos Respublikosteisės aktų peržiūrą, siekiant panaikinti Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, atlieka ministerijos, kitos valstybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už ES teisės aktų įgyvendinimą pagal Lietuvos pasirengimo narystei ES programą (NAPP) ir rengusios tam skirtus teisės aktų projektus ar priėmusios tokius teisės aktus.

 

 

 

Finansų ministrė,
pavaduojanti Ministrą Pirmininką                                                       Dalia Grybauskaitė

Teisingumo ministras                                                                         Vytautas Markevičius

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1180

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ PERŽIŪROS, SIEKIANT PANAIKINTI EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTŲ REIKALAVIMUS PERKELIANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS IR UŽTIKRINTI REGLAMENTŲ TIESIOGINĮ TAIKYMĄ, TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) institucijų priimti reglamentai (toliau vadinama – reglamentai) taps tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje teisės aktai, 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai ir Lietuvos Respublikai tapus ES nare. Neužtikrinus, kad laiku, tinkamai ir veiksmingai būtų taikomi šie reglamentai, Lietuvos Respublika galėtų nevykdyti naryste ES prisiimtų įsipareigojimų, todėl ES institucijos, jos valstybės narės galėtų kreiptis į Europos Bendrijų (toliau vadinama – EB) Teisingumo Teismą, būtų pažeisti EB Steigimo sutartyje įtvirtinti solidarumo ir lojalumo principai ir privačių subjektų teisėti interesai.

2. EB Steigimo sutarties 249 straipsnis nustato, kad reglamentai taikomi visuotinai, yra privalomos visos jų nuostatos, jie tiesiogiai taikomi visose ES valstybėse narėse. Todėl turi būti užtikrintas vienodas jų taikymas visose ES valstybėse narėse ir visiems subjektams (ES ir jos institucijoms, valstybėms narėms, jų fiziniams ir juridiniams asmenims). Taigi reglamentai galioja ir taikomi kiekvienoje ES valstybėje narėje savaime ir kaip tik tokie, kokie yra priimti, jie pakeičia atitinkamus santykius reglamentavusius nacionalinės teisės aktus.

3. ES valstybės narės neturi teisės vienašališkai suteikti išimčių reglamentams, negali pripažinti reglamentų negaliojančiais, jų nereikia įterpti į ES valstybės narės teisinę sistemą. Užuot citavus ir perrašinėjus reglamentų nuostatas, rekomenduojama pateikti nuorodas į atitinkamą reglamentą ar jo nuostatas, kad būtų sukurta aiški teisinio reguliavimo sistema.

 

II. REGLAMENTŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ IDENTIFIKAVIMAS

 

4. Reglamentai, kurių tiesioginį taikymą reikia užtikrinti, ir nacionalinės teisės aktai, perkeliantys reglamentų nuostatas, identifikuojami pagal Lietuvos pasirengimo narystei ES programos (NAPP) priedą „Teisės derinimo priemonių planas“.

5. Tie reglamentai, kurie dėl kokių nors priežasčių nebuvo įtraukti į teisės derinimo priemonių planą, gali būti nustatomi vadovaujantis Bendrijoje galiojančių teisės aktų žinynu (Directory of Community legislation in force), Europos Sąjungos oficialiuoju leidiniu (Official Journal) ar pagrindinėmis ES teisės aktų duomenų bazėmis.

6. Pagal šios Tvarkos 4 ir 5 punktus identifikuojant reglamentą, būtina nustatyti jo aktualią redakciją (jį keitusius ar papildžiusius reglamentus) ir tokį reglamentą įgyvendinančius ES teisės aktus (reglamentus, sprendimus ir panašiai).

7. Identifikavus reglamentą, būtina nustatyti visus Lietuvos Respublikos teisės aktus, perkeliančius reglamento nuostatas ar skirtus (būtinus) reglamento taikymui užtikrinti.

8. Identifikuojant Lietuvos Respublikos teisės aktus, būtina nustatyti ne tik įstatymus, perkeliančius reglamento nuostatas ar skirtus (būtinus) reglamento taikymui užtikrinti, bet ir visus įstatymų lydimuosius aktus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministro ar kito valstybės institucijos ar įstaigos vadovo ar kolegialaus valdymo organo teisės aktus). Visų šių teisės aktų peržiūra atliekama ir pakeitimai rengiami sistemiškai.

9. Nacionalinės teisės aktai, skirti reglamentams įgyvendinti, taip pat gali būti identifikuojami pagal nuorodas į įgyvendinamus ES teisės aktus. Tokiuose teisės aktuose (atskirais atvejais – jų aiškinamuosiuose raštuose) šios nuorodos pateikiamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 41-991; 2002, Nr. 66-2705) 121 straipsnį.

 

III. REGLAMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO UŽTIKRINIMAS

 

10. Identifikavus reglamentą, būtina nustatyti, ar visos jo nuostatos yra tiesiogiai veikiančios (t.y. ar reglamento nuostatų nereikalaujama perkelti į nacionalinę teisę), kokių priemonių reikia imtis, kad reglamentas galėtų būti tiesiogiai taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d. ar vėlesnės jo įsigaliojimo datos.

11. Nustačius, kad yra reglamentą ar atskiras jo nuostatas perkeliančių (atkartojančių) ar joms prieštaraujančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ar jų nuostatų, būtina:

11.1. pripažinti netekusiais galios atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus ar jų nuostatas, laikantis šioje Tvarkoje nustatytų terminų;

11.2. pakeisti ar papildyti atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus ar jų nuostatas, laikantis šioje Tvarkoje nustatytų terminų.

12. Tais atvejais, kai pripažinus netekusiomis galios atskiras Lietuvos Respublikos teisės akto nuostatas teisės akte nebeliktų sisteminio teisinio reguliavimo (arba tais atvejais, kai pripažinus netekusiu galios visą teisės aktą kartu netektų galios ir tos nuostatos, kurių reikia reglamento taikymui užtikrinti), rekomenduotina teisės aktą papildyti arba pakeisti nuorodomis į reglamentą, arba rengti naują teisės aktą.

13. Nustačius, kad reglamente yra reikalavimų ES valstybėms narėms imtis tam tikrų priemonių jam įgyvendinti (užtikrinti tiesioginį taikymą), būtina priimti (pakeisti, papildyti) atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus, ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad būtų numatyta:

13.1. už reglamento įgyvendinimą atsakingos (reglamentą taikančios ar jo taikymą prižiūrinčios, kontroliuojančios ir panašiai) institucijos, nurodytos šio nutarimo 2 punkte (toliau vadinama – atsakingos institucijos);

13.2. atitinkamos procedūros, kad subjektai galėtų pasinaudoti reglamente nustatytomis teisėmis ir jas ginti, kad jie tinkamai vykdytų numatytas pareigas (jeigu pats reglamentas jų nenumato);

13.3. atsakomybė už reglamento pažeidimus ir jos taikymo tvarka;

13.4. kiti reikalavimai, kuriuos nustatyti būtina pagal reglamentą arba be kurių tokio reglamento nebūtų galima tiesiogiai taikyti, arba tokiam taikymui kiltų kliūčių.

14. Iki 2004 m. gegužės 1 d. priimant teisės aktus, kurių nuostatos atkartoja reglamentų reikalavimus ar jų neatitinka, kartu turi būti nustatytas tokių nuostatų galiojimo laikinas pobūdis, kad jų nereikėtų papildomai keisti, pildyti ar pripažinti netekusiomis galios atskiru teisės aktu.

 

IV. PERŽIŪROS TERMINAI

 

15. Peržiūros tikslas – pripažinti netekusiais galios visus reglamentus perkeliančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ar atskiras jų nuostatas ir priimti naujus ar pakeisti, papildyti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus užtikrinant, kad Lietuvos teisė neprieštarautų reglamentams ir/arba būtų sudarytos sąlygos tiesiogiai juos taikyti. Atsižvelgiant į šios Tvarkos 1 punkte nurodytą datą (2004 m. gegužės 1 d.), nuo kurios reglamentai turi būti tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje, peržiūros terminus turėtų lemti šie reikalavimai:

15.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ar atskirų jų nuostatų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios projektai rengiami pagal Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo tvarką, svarstymo terminus nustatančių teisės aktų reikalavimus ir atsižvelgiant į tai, kad tikėtina, jog 2004 metų I ketvirtį apskritai pagausės svarstomų ir priimamų narystei ES skirtų teisės aktų. Be to, planuojant tokių įstatymų projektų rengimo, svarstymo ir priėmimo terminus būtina atsižvelgti į tai, kad jiems įgyvendinti gali prireikti lydimųjų aktų;

15.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar atskirų jų nuostatų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios projektai rengiami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089), nustatytus reikalavimus;

15.3. iki 2004 m. gegužės 1 d. ministrai ir kitų atsakingų institucijų vadovai ar kolegialūs valdymo organai priima atitinkamus teisės aktus (įsakymus, nutarimus), kuriais pakeičia, papildo ar pripažįsta netekusiais galios jų anksčiau priimtus teisės aktus ar atskiras jų nuostatas. Naujieji teisės aktai turi įsigalioti 2004 m. gegužės 1 dieną.

16. Prieš 2004 m. gegužės 1 d. pagausės priimamų teisės aktų. Kad nebūtų keblu juos paskelbti „Valstybės žiniose“, atsakingos institucijos turi patvirtinti jų kompetencijai priskirtų teisės aktų peržiūros planus.

17. Tais atvejais, kai reglamento taikymo data jame numatyta vėlesnė nei 2004 m. gegužės 1 d., turi būti nustatyta ir atitinkama Lietuvos Respublikos teisės aktų įsigaliojimo data.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Teisės aktuose, skirtuose užtikrinti tiesioginį reglamentų taikymą (išskyrus tuos, kuriais vien tik pripažįstamos netekusiomis galios reglamentus perkeliančios ar jiems prieštaraujančios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos), turi būti pateikiamos nuorodos į atitinkamą reglamentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 121 straipsnio ir jam įgyvendinti skirtų Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijų, patvirtintų Europos teisės departamento generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 106k (Žin., 2002, Nr. 125-5720), reikalavimus.

Nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į ES dienos taip pat reikia nurodyti oficialų ES teisės akto paskelbimo lietuvių kalba šaltinį („Oficialųjį leidinį“), pateikti jo pavadinimo sutrumpinimą (kai reikia, nurodyti, kad tai – specialus leidimas), nurodyti išleidimo metus, leidinio seriją, leidinio numerį ir puslapį, kuriame prasideda toks ES teisės aktas.

19. Atsakingoms institucijoms metodinę pagalbą teikia Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

20. Atsakingoms institucijoms rekomenduojama parengti ir išplatinti informacinę medžiagą (vidaus dokumentus, populiariuosius leidinius), supažindinančią valstybės tarnautojus ir privačius subjektus su reglamentų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis atskirose srityse.« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2004-10-26 10:47:16