Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1175
Dabar naršo: 59
Klausimai-atsakymai
Bendrieji klausimai
2019-06-10
Kaip sužinoti kuriam laikui asmuo buvo deportuotas iš uk?

Atsakymas

Išnagrinėjęs Jūsų pateiktą klausimą, Europos teisės departamentas pažymi, jog aptariamu atveju turėti prašomus duomenis ir suteikti reikiamą informaciją yra kompetentinga Jungtinės Karalystės institucija, priėmusi sprendimą dėl draudimo asmeniui atvykti, į kurią ir siūlytume kreiptis. 

Paklausimą taip pat galite tiesiogiai teikti Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministerijos Sienų kontrolės agentūrai (Home Office - Border Agency):

Home Office

Document Management Centre

Lunar House 40

Wellesley Road

Croydon Surrey CR9 2BY

United Kingdom

Dėkojame už Jūsų paklausimą. Būtume dėkingi, jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu. Taip pat raginame pranešti, jei klausimo sprendimo metu susidurtumėte su kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos teisės taikymu.

2019-06-07
Laba diena. Norėjau pasiteirauti. Draugas yra ne ES pilietis ir buvo išvykęs į Belgiją iš kur buvo deportuotas atgal į savo šalį. Ar jis dabar gali atvykti į Lietuvą? Ar yra koks terminas kiek jis negali vykti į ES šalis?
Ačiū.

Laba diena. Norėjau pasiteirauti. Draugas yra ne ES pilietis ir buvo išvykęs į Belgiją iš kur buvo deportuotas į savo šalį. Ar jis gali atvykti į Lietuvą? Ar yra koks terminas kiek jis negali vykti į ES šalis?

Atsakymas

Pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse[1] (toliau – Direktyva) 11 straipsnio 1 dalį, sprendimai grąžinti trečiosios valstybės pilietį į trečiąją šalį gali būti priimami kartu su draudimu atvykti arba be draudimo atvykti.

Jeigu Jūsų nurodytu atveju buvo priimtas sprendimas grąžinti be draudimo atvykti, trečiosios šalies pilietis, kuris buvo išsiųstas iš Belgijos Karalystės, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ar kitą Europos Sąjungos valstybę narę[2].

Jeigu buvo priimtas sprendimas grąžinti kartu su draudimu atvykti, tai, ar trečiosios šalies pilietis gali atvykti į Lietuvos Respubliką ar kitą Europos Sąjungos valstybę narę, gali priklausyti nuo to, ar draudimas atvykti buvo įtrauktas į valstybės narės nacionalinį neįleidžiamų asmenų sąrašą, ar į Šengeno informacinę sistemą (SIS II).

Jeigu draudimas atvykti buvo įtrauktas tik į Belgijos Karalystės nacionalinį neįleidžiamų asmenų sąrašą, tikėtina, kad trečios šalies pilietis gali atvykti į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, išskyrus Belgijos Karalystę. Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos valstybė narė, į kurią norima atvykti, vadovaudamasi 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)[3], 32 straipsnio 1 dalies punkto vii papunkčiu gali atsisakyti išduoti vizą trečiosios šalies piliečiui remiantis tuo, kad kita Europos Sąjungos valstybė narė savo nacionaliniame registre yra paskelbusi draudimą atvykti trečiosios šalies piliečiui dėl jo keliamos grėsmės šios valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai arba tarptautiniams santykiams. Tokiu atveju trečiosios šalies pilietis negalės atvykti Europos Sąjungos valstybę narę.

Jeigu draudimas atvykti buvo įtrauktas Šengeno informacinę sistemą (SIS II), galioja toliau nurodomos taisyklės.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo[4] (toliau – Reglamentas) 24 straipsnio 2 ir 3 dalyje įtvirtinta, kad į SIS II perspėjimas, pirma, įvedamas, kai trečiosios šalies pilietis kelia grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba nacionaliniam saugumui, taip pat, antra, perspėjimas gali būti įvestas, kai trečiosios šalies piliečiui buvo taikyta tokia priemonė išsiuntimas arba atsisakymas leisti atvykti, kuri kartu apima ir draudimą atvykti.

Draudimo atvykti įtraukimas į SIS II reiškia, kad šis draudimas galioja visų valstybių narių teritorijoje (Direktyvos preambulės 14 konstatuojamoji dalis, 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnis[5]).

Direktyvos 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad draudimo atvykti trukmė nustatoma kiekvienu atveju tinkamai atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija penkerių metų. Draudimo trukmė gali viršyti penkerius metus, jei trečiosios šalies pilietis kelia rimtą grėsmę viešajai tvarkai, valstybės saugumui ar nacionaliniam saugumui.

Taigi, konkrečius draudimo atvykti terminus, atsižvelgdamos į tam tikras aplinkybes (pavyzdžiui, bendrųjų migracijos taisyklių nesilaikymą ar sunkios nusikalstamos veikos padarymą), kiekviena valstybė narė savo nacionalinėje teisėje nustato savarankiškai. Konkrečios valstybės narės į SIS II įtrauktas draudimas atvykti tam tikrą laikotarpį galios ir kitose valstybėse narėse.

Papildomai atkreiptinas dėmesys, kad atsižvelgiant į Direktyvos 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnį, sprendimai dėl draudimo atvykti gali būti panaikinti ar sustabdyti, taip pat apskųsti ar peržiūrėti pagal kiekvienos valstybės narės, įvedusios tokį draudimą, nacionalinėje teisėje nustatytą tvarką. Be to, pagal Reglamento 43 straipsnį, kiekvienas asmuo dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo, pašalinimo, informacijos gavimo arba žalos atlyginimo dėl su juo susijusio perspėjimo gali kreiptis į bet kurios valstybės narės kompetentingą teismą arba instituciją.

Tikimės, kad pateikta informacija bus naudinga.[2] Atkreipiame dėmesį, kad Danija, Jungtinė Karalystė ir Airija gali taikyti kitokias migracijos taisykles, nes jos pagal susitarimus su Europos Sąjunga nėra saistomos laisvo judėjimo taisyklių, nustatytų Šengeno teisyne.

2019-05-20
Laba diena norejau paklausti kaip sužinoti ar galiu skristi y anglija nes esu teistas prieš 4metus. Bet ne smurtinia ir ne su norkotikais susijusia byla.

Atsakymas

Išnagrinėjęs Jūsų pateiktą klausimą, Europos teisės departamentas pažymi, jog ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimą ir gyvenimą valstybių narių teritorijoje reglamentuoja Direktyva 2004/38/EB (toliau – Direktyva), kurioje ir nustatytos sąlygos ir kriterijai, leidžiantys apriboti ES piliečių teisę įvažiuoti į kitų ES valstybių narių teritoriją.

Tai, ar galite vykti į Jungtinę Karalystę priklauso nuo to, ar Jungtinė Karalystė Jums yra uždraudusi ir jei taip, kokiam laikotarpiui, į ją atvykti.

Iš klausime pateiktų aplinkybių nėra aišku, ar buvote teistas Lietuvos Respublikoje, ar Jungtinėje Karalystėje.

1) Jei turite omenyje, kad buvote teistas Lietuvoje ir klausiate, ar tai gali daryti įtakos Jūsų atvykimui į Jungtinę Karalystę, pažymime, jog tam tikrais atvejais, spręsdama dėl draudimo judėti jos teritorijoje, valstybė narė, remdamasi Direktyvos 27 straipsnio 3 dalimi, siekdama nustatyti, ar atitinkamas asmuo kelia pavojų valstybinei politikai ar visuomenės saugumui, gali pareikalauti kilmės valstybės narės (šiuo atveju – Lietuvos) ir kitų valstybių narių, pateikti informaciją apie bet kokius galimus įrašus apie atitinkamą asmenį policijos registruose. Tačiau ši nuostata iš esmės yra taikoma tada, kai toks asmuo siekia apsigyventi valstybėje narėje ir įgyvendina su tuo susijusius teisės aktų reikalavimus: (I) kreipiasi dėl gyvenamosios vietos registracijos; (II) nesant reikalavimo registruotis, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo atvykimo ar pranešimo apie buvimą valstybės teritorijoje; (III) ar nuo prašymo išduoti leidimo gyventi šalyje kortelę pateikimo. Direktyvoje pabrėžta, jog tokie paklausimai tarp valstybių narių nedaromi nuolat, o paklaustoji valstybė narė turi atsakyti per du mėnesius.

Be to, ankstesnis teistumas savaime negali būti laisvo judėjimo ribojimo priežastimi. Toks draudimas galėtų būti nustatytas tik valstybėje narėje, į kurią atvykti siekia ES pilietis, atlikus konkretų asmens elgesio įvertinimą ir nurodžius jo keliamą grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Taigi Jungtinė Karalystė galėtų Jums uždrausti atvykti į jos teritoriją tik paaiškėjus elgesiui, keliančiam tikrą, dabartinį ir pakankamai rimtą pavojų, pažeidžiantį vieną iš pagrindinių visuomenės interesų. Pateisinimai, kurie nėra susiję su atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios prevencijos sumetimais, nėra priimtini.

2) Jei turite omenyje, kad buvote teistas Jungtinėje Karalystėje ir ši valstybė narė apribojo teisę į ją atvykti tam tikrą laikotarpį, arba nesate tikras dėl tokio apribojimo galiojimo šiuo metu, ar apskritai tokio ribojimo nustatymo, siūlytume kreiptis tiesiogiai į tokį sprendimą priimančias kompetentingas Jungtinės Karalystės institucijas. Užklausą suteikti tokią informaciją galite teikti tiesiogiai Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministerijos Sienų kontrolės agentūrai (Home Office - Border Agency):

Home Office

Document Management Centre

Lunar House 40

Wellesley Road

Croydon Surrey CR9 2BY

United Kingdom

Būtume dėkingi, jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu. Taip pat raginame pranešti, jei klausimo sprendimo metu susidurtumėte su kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos teisės taikymu.

2019-05-14
jei teista uz kontrobanda ar galiu vykti dirbti i olandija

Atsakymas

Išnagrinėjęs Jūsų pateiktą klausimą, Europos teisės departamentas pažymi, jog ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimą ir gyvenimą valstybių narių teritorijoje reglamentuoja Direktyva 2004/38/EB (toliau – Direktyva), kurioje ir nustatytos sąlygos ir kriterijai, leidžiantys apriboti ES piliečių teisę įvažiuoti į kitų ES valstybių narių teritoriją valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos tikslais.

Tai, ar galite vykti į Nyderlandų Karalystę priklauso nuo to, ar Nyderlandų Karalystė Jums yra uždraudusi ir jei taip, kokiam laikotarpiui, į ją atvykti.

Iš klausime pateiktų aplinkybių nėra aišku, ar buvote teista Lietuvos Respublikoje, ar Nyderlandų Karalystėje.

1) Jei turite omenyje, kad buvote teista Lietuvoje ir klausiate, ar tai gali daryti įtaką Jūsų atvykimui į Nyderlandų Karalystę, pažymime, jog tam tikrais atvejais, spręsdama dėl draudimo judėti jos teritorijoje, valstybė narė, remdamasi Direktyvos 27 straipsnio 3 dalimi, siekdama nustatyti, ar atitinkamas asmuo kelia pavojų valstybinei politikai ar visuomenės saugumui, gali pareikalauti kilmės valstybės narės (šiuo atveju – Lietuvos) ir kitų valstybių narių, pateikti informaciją apie bet kokius galimus įrašus apie atitinkamą asmenį policijos registruose. Ši nuostata iš esmės yra taikoma tada, kai toks asmuo siekia apsigyventi valstybėje narėje ir įgyvendina su tuo susijusius teisės aktų reikalavimus: (I) kreipiasi dėl gyvenamosios vietos registracijos; (II) nesant reikalavimo registruotis, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jo atvykimo ar pranešimo apie buvimą valstybės teritorijoje; (III) ar nuo prašymo išduoti leidimo gyventi šalyje kortelę pateikimo. Direktyvoje pabrėžta, jog tokie paklausimai tarp valstybių narių nedaromi nuolat, o paklaustoji valstybė narė turi atsakyti per du mėnesius.

Tačiau ankstesnis teistumas savaime negali būti laisvo judėjimo ribojimo priežastimi. Toks draudimas galėtų būti nustatytas tik valstybėje narėje, į kurią atvykti siekia ES pilietis, atlikus konkretų asmens elgesio įvertinimą ir nurodžius jo keliamą grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Taigi Nyderlandų Karalystė galėtų Jums uždrausti atvykti į jos teritoriją tik paaiškėjus elgesiui, keliančiam tikrą, dabartinį ir pakankamai rimtą pavojų, pažeidžiantį vieną iš pagrindinių visuomenės interesų. Pateisinimai, kurie nėra susiję su atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios prevencijos sumetimais, nėra priimtini.

2) Jei turite omenyje, kad buvote teista Nyderlandų Karalystėje ir ši valstybė narė apribojo teisę į ją atvykti tam tikrą laikotarpį, arba nesate tikra dėl tokio apribojimo galiojimo, ar apskritai tokio ribojimo nustatymo, siūlytume kreiptis tiesiogiai į tokį sprendimą priimančias kompetentingas Nyderlandų Karalystės institucijas.

Pateikiame nuorodą į Nyderlandų institucijų centrinį informacinį puslapį, kuriame pateikti bendrieji kontaktai, nukreipiantys į konkrečią kompetentingą instituciją: <https://www.government.nl/contact>.

Būtume dėkingi, jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu. Taip pat raginame pranešti, jei klausimo sprendimo metu susidurtumėte su kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos teisės taikymu.
2019-04-13
Laba diena buvau teistas UK at likes puse bausmes buvau deportuotas I Lietuva emigracijos tarnybos pareigunas sake kad atbuves Lietuvoje kita puse bausmes laika galesiu gristi atgal I Uk .Nezinau ar galiu ivaziuoti I Uk aciu Virmantas Bracas gim. 1971.07.17

Atsakymas

Išnagrinėjęs Jūsų pateiktą klausimą, Europos teisės departamentas pažymi, jog ES piliečių ir jų šeimos narių judėjimą ir gyvenimą valstybių narių teritorijoje reglamentuoja Direktyva 2004/38/EB, kurioje ir nustatytos sąlygos ir kriterijai, leidžiantys apriboti ES piliečių teisę įvažiuoti į kitų ES valstybių narių teritoriją.

Kaip suprantame iš klausime pateiktų aplinkybių, asmuo nėra tikras, ar draudimas atvykti į Jungtinę Karalystę jam apskritai buvo nustatytas. Atkreipiame dėmesį, jog aptariamu atveju turėti prašomus duomenis ir suteikti reikiamą informaciją yra kompetentinga Jungtinės Karalystės institucija, priimanti sprendimus dėl draudimo asmenims atvykti, į kurią ir siūlytume kreiptis. 

Paklausimą galite tiesiogiai teikti Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministerijos Sienų kontrolės agentūrai (Home Office - Border Agency):

Home Office

Document Management Centre

Lunar House 40

Wellesley Road

Croydon Surrey CR9 2BY

United Kingdom

Dėkojame už Jūsų paklausimą. Būtume dėkingi, jei informuotumėte, ar siunčiama informacija padėjo Jums rūpimu klausimu. Taip pat raginame pranešti, jei klausimo sprendimo metu susidurtumėte su kitais klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos teisės taikymu.

 1 2 ... 4 ... 7 ... 13 >> 
Užduokite savo klausimą:
Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
AntiSpam
Atkreipiame dėmesį, kad informacija, kurią asmuo pateikia klausimui skirtame laukelyje, automatiškai yra talpinama į Europos teisės departamento internetinę svetainę jos nekoreguojant.