Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1175
Dabar naršo: 59
ETD nuostatai_old

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1062

 

EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Europos teisės departamentas) yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Teisingumo ministerija).

2. Europos teisės departamento paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti Europos Sąjungos teisės įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ir ginti juos Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, Pirmosios instancijos teisme, specializuotuose teismuose ar prie Pirmosios instancijos teismo steigiamose teisėjų kolegijose ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme (toliau vadinama – Europos teisminės institucijos).

3. Savo veikloje Europos teisės departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo statutu (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, teisingumo ministro įsakymais, šiais nuostatais, Europos teisės departamento darbo reglamentu ir kitais teisės aktais. Vykdydamas savo uždavinius, Europos teisės departamentas remiasi Europos Sąjungos teisės aktais, Europos teisminių institucijų praktika, taip pat Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir pagal ją įsteigtų institucijų praktika.

4. Europos teisės departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu „Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos“.

5. Europos teisės departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

6. Europos teisės departamento buveinės adresas – Vilniaus g. 23-7A, Vilnius, LT-01119, Lietuvos Respublika.

II. EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Svarbiausieji Europos teisės departamento uždaviniai yra:

7.1. koordinuoti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą;

7.2. pagal kompetenciją užtikrinti, kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai, galiojantys teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų Europos Sąjungos teisę;

7.3. informuoti Europos Sąjungos institucijas apie Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;

7.4. koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Komisijos pradėtomis procedūromis prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų neįvykdymo;

7.5. koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos teisminėse institucijose nagrinėjamomis bylomis;

7.6. atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ir ginti juos, Europos Bendrijų Komisijai pradėjus procedūrą prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų neįvykdymo, taip pat Europos teisminėse institucijose nagrinėjamose bylose.

8. Europos teisės departamentas, įgyvendindamas nustatytuosius uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. koordinuodamas Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą:

8.1.1. Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje registruoja priimtus ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtus Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat iš Lietuvos nuolatinės atstovybės gautus Europos Sąjungos teisės aktus, kuriuos skelbti pagal Europos Sąjungos teisę neprivaloma, ir šiuos teisės aktus paskirsto Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją, organizuoja problemų, susijusių su nesutarimais dėl atsakomybės už Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą, sprendimą;

8.1.2. koordinuoja ir prižiūri Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planavimą, parengtų planų vykdymą;

8.2. užtikrindamas, kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai, galiojantys teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų Europos Sąjungos teisę:

8.2.1. teikia išvadas, ar įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai atitinka Europos Sąjungos teisę;

8.2.2. suinteresuotų institucijų ir įstaigų prašymu teikia išvadas dėl tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų ar jų projektų nuostatų atitikties Europos Sąjungos teisei;

8.2.3. ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar Lietuvos banko prašymu teikia išvadas dėl ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų vadovų priimamų norminių teisės aktų ar Lietuvos banko valdybos nutarimų, skirtų Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti, projektų atitikties Europos Sąjungos teisei;

8.2.4. pagal kompetenciją savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į privačių asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų raštus ir pasiūlymus Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ar praktinio taikymo klausimais teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

8.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai, kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagalbą rengiant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos teise;

8.2.6. analizuoja Europos Sąjungos teisę, jos taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose praktiką ir informuoja ministerijas, Vyriausybės įstaigas, kitas valstybės institucijas ir įstaigas apie Europos teisminių institucijų priimtus sprendimus, taip pat galiojančius teisės aktus, neatitinkančius Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, pagal kompetenciją teikia šioms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Europos teisminių institucijų priimtų sprendimų vykdymo;

8.2.7. teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos Seimo komitetams, komisijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise klausimais;

8.2.8. pagal kompetenciją teikia išvadas, ar teisės aktų projektai atitinka geresnio reglamentavimo principus, ir prisideda prie administracinės naštos mažinimo;

8.3. informuodamas Europos Sąjungos institucijas apie Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinimą nacionalinėje teisėje:

8.3.1. vadovaudamasis valstybės institucijų ir įstaigų elektroninio notifikavimo duomenų bazėje suvesta informacija, nustatytąja tvarka notifikuoja Europos Komisijai apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;

8.3.2. remdamasis valstybės institucijų ir įstaigų pateikta informacija, prireikus teikia Europos Komisijai ir (ar) kitoms Europos Sąjungos institucijoms papildomą informaciją apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą ir (arba) informaciją apie kitų Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą;

8.4. koordinuodamas valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, Europos Komisijai imantis veiksmų dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo:

8.4.1. gautus Europos Sąjungos institucijų paklausimus, pateiktus prieš pradedant procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ar įgyvendinimu, pateikia už atitinkamo Europos Sąjungos teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai, teikia teisinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms rengiant atsakymus į šiuos paklausimus;

8.4.2. gautą Europos Komisijos oficialų pranešimą ar pagrįstą nuomonę dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo pateikia už atitinkamo Europos Sąjungos teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai, organizuoja problemų, susijusių su nesutarimais dėl atsakingos institucijos, sprendimą;

8.4.3. nustatytąja tvarka teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų atsakymų į 8.4.1 punkte nurodytus Europos Sąjungos institucijų paklausimus, Europos Komisijos oficialius pranešimus ar pagrįstas nuomones dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties Europos Sąjungos teisei ar Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo, o prireikus – kartu su atsakinga valstybės institucija ar įstaiga rengia Lietuvos Respublikos poziciją dėl pagrįstos nuomonės dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo ir atsakymą Europos Komisijai;

8.5. koordinuodamas valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos teisminėse institucijose nagrinėjamomis bylomis:

8.5.1. registruoja ir suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms persiunčia iš Europos teisminių institucijų gautus procesinius dokumentus ar skelbiamą informaciją apie šiose institucijose nagrinėjamas bylas;

8.5.2. nustatytąja tvarka kartu su kitomis institucijomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos teisminėse institucijose nagrinėjamų bylų;

8.5.3. kartu su kitomis institucijomis rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Lietuvos Respublikai bylose Europos teisminėse institucijose;

8.5.4. teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos teismams dėl Europos Sąjungos teisės taikymo, taip pat dėl prašymų Europos Bendrijų Teisingumo Teismui ir Pirmosios instancijos teismui pateikti prejudicinį sprendimą;

8.6. nustatytąja tvarka rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitais Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

8.7. Lietuvos Respublikos Seimo statuto, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų teisinių pagrindų, taip pat jų atitikties subsidiarumo ir proporcingumo principams;

8.8. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos teisės specialistus, kartu su kitomis institucijomis dalyvauja organizuojant teisėjų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

8.9. rengia ir leidžia Europos Sąjungos teisės aktų rinkinius ir jų komentarus, organizuoja mokslines konferencijas Europos Sąjungos teisės teorijos ir praktikos klausimais, dalyvauja visuomenės švietimo Europos Sąjungos teisės klausimais veikloje;

8.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

III. EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS

9. Europos teisės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų visą informaciją, kurios reikia šiuose nuostatuose nustatytoms funkcijoms atlikti;

9.2. sudaryti komisijas, darbo grupes iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovų, specialistų (suderinęs su šių institucijų ir įstaigų vadovais), kitų suinteresuotų asmenų, kurios padėtų atlikti Europos teisės departamentui pavestas užduotis;

9.3. kviestis ekspertus išvadai ar konsultacijai gauti ir sudaryti su jais tam tikrų darbų, kurių reikia Europos teisės departamento funkcijoms atlikti, sutartis;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.

10. Europos teisės departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

11. Europos teisės departamento veikla organizuojama pagal teisingumo ministro arba jo pavedimu Europos teisės departamento generalinio direktoriaus (toliau vadinama – generalinis direktorius) patvirtintą metinį veiklos planą, parengtą vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879). Metinis veiklos planas skelbiamas Europos teisės departamento interneto tinklalapyje.

12. Europos teisės departamento veikla reguliuojama generalinio direktoriaus tvirtinamais Europos teisės departamento darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Europos teisės departamento administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašais.

13. Europos teisės departamentą sudaro skyriai ir tarnybos.

14. Europos teisės departamentui vadovauja generalinis direktorius.

15. Europos teisės departamento generalinį direktorių Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, suteikia jam atostogas, skatina jį ir skiria jam tarnybines nuobaudas ir pašalpas teisingumo ministras. Generalinis direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas teisingumo ministrui.

16. Europos teisės departamento generalinis direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kurį (-iuos) jis priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Europos teisės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) generaliniam direktoriui, kuris nustato jo (jų) administravimo sritis ir paveda jam (jiems) atitinkamas funkcijas.

17. Europos teisės departamento generalinis direktorius:

17.1. asmeniškai atsako už tai, kad Europos teisės departamentas įgyvendintų pavestus uždavinius ir atliktų funkcijas;

17.2. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Europos teisės departamento darbą, atsako už vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;

17.3. teisingumo ministro pavedimu tvirtina Europos teisės departamento metinį veiklos planą; atlieka Europos teisės departamento metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę;

17.4. tvirtina ir kasmet teikia teisingumo ministrui Europos teisės departamento metinės veiklos ataskaitą, teisingumo ministrui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei – veiklos atstovaujant Lietuvos Respublikos pozicijoms ataskaitą; teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Europos teisės departamento veiklą;

17.5. tvirtina Europos teisės departamento administracijos struktūrą, administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato generalinio direktoriaus pavaduotojo (-ų) administravimo sritis;

17.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Europos teisės departamento valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su kitais Europos teisės departamento darbuotojais, skatina juos, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;

17.7. organizuoja Europos teisės departamento valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą pagal tam tikslui parengtas programas;

17.8. atstovauja Europos teisės departamentui arba suteikia įgaliojimus atstovauti Europos teisės departamento interesams teisme, arbitraže ir kitose institucijose įstatymų nustatyta tvarka; dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiuose;

17.9. atstovauja arba teisės aktų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus atstovauti Lietuvos Respublikai bylose Europos teisminėse institucijose;

17.10. sudaro su ekspertais darbų, kurių reikia Europos teisės departamento funkcijoms atlikti, sutartis;

17.11. pasirašo Europos teisės departamento išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atitikties Europos Sąjungos teisei;

17.12. priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

17.13. pagal kompetenciją užtikrina, kad Europos teisės departamente būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir teisingumo ministro pavedimus;

17.14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jam pavestas funkcijas ir naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

18. Europos teisės departamento generalinio direktoriaus laikinai nesant, generalinio direktoriaus funkcijas jo pavedimu atlieka vienas iš generalinio direktoriaus pavaduotojų.

19. Europos teisės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas (-ai):

19.1. pagal jam (jiems) priskirtas administravimo sritis atsako už šiuose nuostatuose Europos teisės departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimo organizavimą ir koordinavimą, taip pat įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

19.2. pagal jam (jiems) priskirtas administravimo sritis koordinuoja Europos teisės departamento administracijos padalinių veiklą;

19.3. atlieka kitas Europos teisės departamento generalinio direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

20. Europos teisės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į darbą (pareigas), atleidimo iš darbo (pareigų), darbo užmokesčio, pašalpų mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, teises ir pareigas, tarnybinę ir drausminę atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

V. EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

21. Europos teisės departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, vidaus auditą – Teisingumo ministerijos Vidaus audito skyrius. Europos teisės departamento metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Teisingumo ministerijos Vidaus audito skyrius. Už finansų kontrolę atsakingi Europos teisės departamento generalinio direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Europos teisės departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2015-12-22 12:55:53