Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 105
Dabar naršo: 99
Naujienos
2017-06-16
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje Agrodetalė, C-513/15

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą byloje Agrodetalė, C-513/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. sausio 7 d. pateikė rašytines pastabas ir 2017 m. sausio 12 d. dalyvavo posėdyje Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas).

 

Pagrindinėje byloje uždaroji akcinė bendrovė „Agrodetalė“ (toliau – UAB „Agrodetalė“) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama inter alia panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimus, kuriais atsisakyta Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre registruoti iš Baltarusijos Respublikos importuotus traktorius „Belarus“, kadangi UAB „Agrodetalė“ nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog traktoriai atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-396 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. Įsakyme numatyta, kad naudoti ratiniai traktoriai, pagaminti ne Europos Sąjungos šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruoti Europos Sąjungos šalyse, pagal šias taisykles įregistruojami, jeigu jie atitinka 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB (toliau – Direktyva 2003/37/EB) reikalavimus.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 17 d. nutartimi sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą prašydamas ištirti minėto Įsakymo 1 punkto atitiktį aukštesnės galios teisės aktams. Pareiškėjo teigimu, Direktyvoje 2003/37/EB įtvirtinti techniniai reikalavimai taikytini tik naujų transporto priemonių registracijai iki jų eksploatavimo pradžios; Direktyvos 2003/37/EB nuostatos nenustato techninių reikalavimų naudotoms transporto priemonėms ir, atitinkamai, nedraudžia valstybėms narėms registruoti naudotas transporto priemones, neturinčias EB tipo patvirtinimo ir gamintojo išduoto atitikties liudijimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartimi kreipėsi į  Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 2003/37/EB taikymo srities aiškinimo.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas uždavė Teisingumo Teismui du klausimus:

1. Ar 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB nuostatos taikomos naudotų ar nenaujų transporto priemonių, pagamintų už ES ribų, tiekimui ES rinkai ir jų registravimui, ar valstybės narės tokių transporto priemonių registraciją valstybėje narėje gali reglamentuoti specialiosiomis nacionalinėmis taisyklėmis ir nustatyti tokiai registracijai taikytinus reikalavimus (pvz., įsipareigojimą atitikti Direktyvos 2003/37/EB reikalavimus)?

2. Ar Direktyvos 2003/37/EB 23 straipsnio 1 dalies b punktas skaitant jį kartu su 2 straipsnio q punktu gali būti aiškinamas kaip nustatantis, jog Direktyvos 2003/37/EB nuostatos taikomos T1, T2 ir T3 kategorijų techninėms priemonėms, pagamintoms po 2009 m. liepos 1 d.?

Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktus prejudicinius klausimus Teisingumo Teismas atsakė taip:

1. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti direktyvą 74/150/EEB, iš dalies pakeista 2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES, aiškintina taip, kad valstybėje narėje pirmą kartą teikiant rinkai ir registruojant naudotus ar nenaujus traktorius, importuotus iš trečiosios šalies, turi būti laikomasi šioje direktyvoje numatytų techninių reikalavimų.

2. Direktyvos 2003/37/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2014/44/ES, 23 straipsnio 1 dalies b punktas aiškintinas taip, kad šios direktyvos nuostatos taikomos į Europos Sąjungą iš trečiosios šalies importuotoms naudotoms T1, T2 ir T3 kategorijų transporto priemonėms, jeigu jos pirmą kartą pradėtos eksploatuoti Sąjungoje nuo 2009 m. liepos 1 d.   

Teisingumo Teismo sprendimas dėl byloje keliamų klausimų visiškai atitinka Lietuvos Respublikos poziciją.

Sprendimo tekstą galite rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje, adresu:  http:// www.curia.eu.

Nuoroda į Teisingumo Teismo sprendimą internete:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191805&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=607844

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija